Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

ΣτΕ για τη "Ρικομέξ":Ευθύνες στη Νομαρχία !

Το Β΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με αποφάσεις του (1703/2010 κ.λπ.) έκανε δεκτές αιτήσεις συγγενών θυμάτων της «Ρικομέξ», που κατέρρευσε από τον μεγάλο σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 (5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ), με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 39 άνθρωποι και υποχρέωσε την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής να τους καταβάλει χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης που υπέστησαν, καθώς αναγνώρισε το δικαστήριο ότι είχε ευθύνες αφού κατά το κατασκευαστικό στάδιο του εν λόγω εργοστασίου δεν πραγματοποίησαν οι υπάλληλοί της τους απαιτούμενους ελέγχους ή έκαναν πλημμελείς ελέγχους.

Με μια από τις αποφάσεις του ΣτΕ υποχρεώθηκε η Νομαρχία να καταβάλλει το ποσό των 150.000 ευρώ στους γονείς θύματος της «Ρικομέξ» και 50.000 ευρώ στον αδελφό του. Οι συγγενείς υποστήριξαν ενώπιον της Διοικητικής Δικαιοσύνης ότι η κατάρρευση του κτιρίου της «Ρικομέξ», επήλθε συνεπεία παρανόμων πράξεων και παραλείψεων των υπαλλήλων της Πολεοδομίας Αχαρνών (η οποία διοικητικά ανήκει στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής), οι οποίοι δεν τήρησαν την πολεοδομική νομοθεσία.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα πορίσματα της αρμοδίας επιτροπής που συστάθηκε κατόπιν αποφάσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ, διαπιστώθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι πολεοδομικοί κανόνες. Παράλληλα διαπιστώθηκαν και άλλες παρατυπίες, όπως είναι ότι το κατά την έκδοση των οικοδομικών αδειών το εμβαδόν οικόπεδου παρουσιάστηκε τριπλάσιο του πραγματικού, όπως επίσης, ότι ενώ προβλεπόντουσαν 32 υποστυλώματα βρέθηκαν 24. Σε άλλες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι σε τμήματα της όλης οικοδομής υπήρξε ελλιπής και πλημμελής οπλισμός και σύνδεση στις πλάκες, κ.λπ.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του ΣτΕ οι πολεοδομικές υπηρεσίες υποχρεούνται τουλάχιστον μια φορά κατά το στάδιο κατασκευής και αποπεράτωσης οικοδομής να διενεργούν αυτοψία, να επισημαίνουν οποιεσδήποτε παραλείψεις και σφάλματα και να διατάσσουν την λήψη των καταλλήλων μέτρων προς επανόρθωσή τους. Η υποχρέωση αυτή των Νομαρχιών καθίσταται εντονότερη εάν κατά το αρχικό στάδιο ελέγχου των στατικών μελετών-σχεδίων είχε διαπιστωθεί από τις υπηρεσίες της ότι δεν είναι πλήρης.

Το ΣτΕ το οποίο επικύρωσε αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που έχουν κρίνει ότι:

«1) τα αρμόδια όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είχαν υποχρέωση να ασκήσουν προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο κατά την κατασκευή του εργοστασίου της «Ρικομέξ», από την παράλειψη διενέργειας του οποίου ή την πλημμελή άσκησή του γεννήθηκε αυτοτελής ευθύνη της, αφού από τις εφαρμοστέες πολεοδομικές διατάξεις δεν θεσπίζεται αποκλειστική ευθύνη των ιδιωτών μηχανικών μελετητών που υποβάλουν τη μελέτη στην Πολεοδομία,

2) τα όργανα αυτά άσκησαν πλημμελώς τον οφειλόμενο προληπτικό έλεγχο, αφού εξέδωσαν τις σχετικές οικοδομικές άδειες παρά τις ελλείψεις και ανακρίβειες που υπήρχαν στα υποβληθέντα από την εταιρεία στοιχεία, ενώ παρέλειψαν να ασκήσουν και τον προβλεπόμενο κατασταλτικό έλεγχο, όπως προέκυψε από την έλλειψη υπογραφών των αρμόδιων οργάνων στις θέσεις των οικοδομικών αδειών που αφορούσαν την θεώρησή τους».

Ακόμη, αναφέρεται στις αποφάσεις του ΣτΕ, ότι «η κρίση της εφετειακής απόφασης με την οποία δέχεται, μεταξύ άλλων, ότι η πολεοδομική υπηρεσία δεν ήλεγξε την πληρότητα των στατικών μελετών που είχαν υποβληθεί και διενήργησε έστω και μία αυτοψία κατά το στάδιο της ανέγερσης και αποπεράτωσης του κτιρίου, είναι νόμιμη».

Τέλος, το ΣτΕ απέρριψε ως αβάσιμο τον ισχυρισμό της Νομαρχίας ότι στην προκειμένη περίπτωση υφίσταται αποκλειστική ευθύνη του ιδιώτη μελετητή της «Ρικομέξ».

Δεν υπάρχουν σχόλια: